Mantelzorgbeleid

SHDH heeft drie hoofddoelstellingen: tevreden cliënten (en hun verwanten, waaronder mantelzorgers), geïnspireerde medewerkers (en vrijwilligers) en een gezonde organisatie. De tevredenheid van cliënten en hun verwanten staat voorop.
In de laatst vastgestelde koersnota heeft SHDH deze hoofddoelstelling bevestigd. Bij de totstandkoming van de koers heeft SHDH alle cliënten en hun verwanten, medewerkers en vrijwilligers uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over hun toekomstige wensen en verwachtingen. In totaal hebben ongeveer 700 mensen, waaronder vele mantelzorgers en vrijwilligers, deelgenomen aan de koersbijeenkomsten die in alle locaties zijn gehouden. Dit toont aan dat SHDH veel waarde hecht aan ieders betrokkenheid bij de zorg- en dienstverlening, zonder onderscheid te maken in de verschillende rollen die mensen hebben in hun relatie met SHDH.

SHDH heeft al in 2005 een visie op dienstverlening vastgesteld, die u hier kunt aanklikken. Die visie is nog onverkort geldig en leidend voor al ons handelen. Het mantelzorgbeleid van SHDH wordt dan ook ingevuld vanuit de visie van SHDH op dienstverlening.

Samenwerken met mantelzorgers

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Mantelzorg wordt ook wel informele zorg genoemd die bestaat naast de formele/beroepsmatige zorg.
Op het moment dat SHDH in contact komt met een cliënt zijn er dikwijls al mantelzorgers betrokken bij de zorgverlening. Samenwerken is één van de kernwaarden van SHDH en die komt ook tot uiting in de wijze waarop de formele en informele zorgverleners samen de zorg rondom een cliënt vorm kunnen geven. Zij kunnen elkaar aanvullen en versterken. Zo is de mantelzorger doorgaans goed op de hoogte van de levensgeschiedenis van een cliënt en kan de cliënt door hem/haar geholpen worden met het continueren hiervan - ondanks en dankzij de zorg- en dienstverlening door medewerkers van SHDH. Dit kan zelfs zijn vertaling krijgen in een formele rol, wanneer een mantelzorger optreedt als vertegenwoordiger/belangenbehartiger in het geval de cliënt daar zelf niet meer toe in staat is. Bijvoorbeeld door plaats te nemen in de cliëntenraad.
De zorg rondom de cliënt verloopt het best als er sprake is van goede afstemming. Daarbij maakt het niet uit of de cliënt nog thuis woont of thuis in een van de locaties van SHDH: een goede afstemming tussen de mantelzorgers en de medewerkers van SHDH leidt altijd tot een betere zorg voor de cliënt.

Afspraken over mantelzorg in het cliëntleefplan

Hoe groot het aandeel van de mantelzorger is hangt af van de wensen van de cliënt én van de mantelzorger zelf. Waaruit het aandeel bestaat eveneens: dit kan variëren van hulp bij het inschenken van koffie en het verzorgen van de was, tot het helpen met eten of aankleden. SHDH respecteert daarbij de wensen van cliënt en mantelzorgers. Waar mogelijk heeft de cliënt zelf de regie over de taakverdeling en de verschillende rollen die de mensen om hem/haar heen vervullen, maar het kan ook zijn dat er bij die regie ondersteuning nodig is. Medewerkers van SHDH overleggen dan graag met mantelzorgers over de wensen die de cliënt en de mantelzorgers daarover hebben en leggen deze wensen vast in het cliëntleefplan. Deze afspraken kunnen worden bijgesteld wanneer dat nodig of wenselijk is. Er wordt voortdurend aandacht besteed aan de vraag of de inzet van zorg nog haalbaar is en nog leidt tot tevredenheid van de cliënt.

Ondersteuning van mantelzorgers

Ondersteuning van cliënten en hun mantelzorgers vindt plaats in het directe contact met medewerkers van SHDH. Indien blijkt dat cliënten, mantelzorgers en medewerkers vragen hebben die zij zelf niet kunnen oplossen, kan de teamleider cliëntenzorg ingeschakeld worden, of medewerkers van de dienst Behandeling & Begeleiding (bijvoorbeeld een psycholoog, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger). Ook worden met name in locaties waar cliënten met een psychogeriatrische grondslag wonen, regelmatig familie-bijeenkomsten georganiseerd.
De cliëntadviseurs van SHDH zijn goed bekend met de sociale kaart van Kennemerland en met de hulp die gemeentelijke instanties en organisaties als Alzheimer Nederland en Tandem aan mantelzorgers kunnen bieden.
De website van SHDH probeert op een uitnodigende manier heldere en begrijpelijke informatie te geven aan verwanten van cliënten, waaronder verwijzingen naar bijvoorbeeld de loketten van de diverse gemeenten in het werkgebied van SHDH, en nuttige linkjes naar de websites van Alzheimer Nederland, Tandem, CAK en het zorgkantoor.