ANBI-status SHDH

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting SHDH heeft de ANBI-status. 

Naam
Stichting SHDH

RSIN
007651934

Contactgegevens
Jansstraat 27
2011 RT  Haarlem
telefoon: 023 514 9 500
e-mail: info@shdh.nl

Bestuurssamenstelling
SHDH heeft een tweehoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht die uit zes leden bestaat. Het jaarverslag bevat informatie over taken en bevoegdheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht; zie www.jaarverslagenzorg.nl.

Beloningsbeleid
SHDH volgt voor haar medewerkers de CAO VVT. Het jaardocument en de jaarrekening bevatten informatie over het beloningsbeleid van de raad van bestuur en de bezoldiging van de raad van toezicht; zie www.jaarverslagenzorg.nl.  

Doelstelling
De statutaire doelstelling van SHDH is het geven van uitvoering aan de gezondheidszorg en ouderenzorg in de ruimste zin des woords, in het bijzonder in het verzorgingsgebied IJmond/Zuid-Kennemerland.

Missie, visie en meerjarenbeleidsplan
Klik hier om de laatst vastgestelde koers SHDH 2011-2015 in te zien. 

Verslag van uitgeoefende activiteiten
In het jaarverslag doet SHDH jaarlijks verslag van haar activiteiten; zie www.jaarverslagenzorg.nl.

Financiële verantwoording
In de jaarrekening legt SHDH jaarlijks verantwoording af; zie www.jaarverslagenzorg.nl.