Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten, die
dienstverlening vanuit Janskliniek ontvangen.
De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op zaken die voor de cliënten van Janskliniek van belang zijn.
Het streven is om van iedere cliëntgroep een vertegenwoordiger in de cliëntenraad
te hebben.

De cliëntenraad is een adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan
het managementteam van Janskliniek. Daarbij kan het gaan om de kwaliteit van
zorg, maaltijden, de activiteiten, belangrijke veranderingen in de organisatie, enz.

Vergaderingen

De cliëntenraad overlegt één keer per maand met het management over
beleidszaken die directe of indirecte gevolgen hebben voor de cliënten.
De cliëntenraad behandelt géén individuele vragen, maar stelt onderwerpen aan
de orde van algemeen cliëntenbelang.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

De heer O.P. Takes, waarnemend voorzitter en afgevaardigde centrale cliëntenraad.

Mevrouw I. van Bruggen, lid

Mevrouw C. Klinkhamer, lid

Mevrouw C. van den Berg, lid

Voor vragen kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van de Janskliniek.
Telefoon: 023 89 14 012
E-mail: clientenraad Janskliniek