Giften en legaten: SSCS

De Stichting Steunfonds Cliënten financiert allerlei voorzieningen die cliënten van SHDH ten goede komen. Het gaat daarbij altijd om zaken die het leven van cliënten van SHDH veraangenamen en die niet betaald kunnen worden met geld dat door de overheid aan SHDH ter beschikking is gesteld. Zo nam Stichting Steunfonds Cliënten SHDH het afgelopen jaar de kosten voor haar rekening van een bootreis voor cliënten, een vakantie voor een bewoner en de inrichting van het Hofplein in Schoterhof. Het kan dus gaan om een activiteit of voorziening voor één cliënt of voor een groep cliënten.
De stichting gebruikt hiervoor giften en legaten van cliënten en familie, sponsorgelden en schenkingen van bedrijven, en bijdragen van mensen die de doelstelling van de stichting ondersteunen.

De werkwijze

Elk jaar vraagt de Stichting Steunfonds Cliënten SHDH aan de locaties van SHDH om voorstellen in te dienen voor activiteiten of voorzieningen waaraan dringend behoefte is, maar die buiten het reguliere budget vallen. Het bestuur weegt de voorstellen en besluit vervolgens om er een financiële bijdrage aan te leveren. Uiteraard is er ook ruimte voor tussentijdse verzoeken.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Steunfonds Cliënten SHDH bestaat uit zes leden. Drie leden worden voorgedragen door de protestantse kerken in het werkgebied van SHDH en drie leden door SHDH. De administratie wordt gevoerd door SHDH. Elke jaar verschijnt een financieel verslag waaraan een accountant zijn goedkeuring heeft gehecht.

Praktische informatie

Als u de doelstellingen van de stichting onderschrijft en deze financieel wilt ondersteunen, kunt u een bijdrage overmaken op rekening NL59RABO 0122 133 439 van de Stichting Steunfonds Cliënten SHDH te Haarlem.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met het directiesecretariaat.
Telefoon: 023 514 9 516.
E-mail: info@shdh.nl.

ANBI-status SSCS

Vanaf 1 januari 2014 zijn ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verplicht de onderstaande gegevens op hun website te publiceren. Stichting Steunfonds Cliënten SHDH heeft net als SHDH de ANBI-status.

Naam
Stichting Steunfonds Cliënten SHDH

RSIN
805772248

Contactgegevens
Jansstraat 27
2011 RT Haarlem
Telefoon: 023 514 9 516
E-mail: info@shdh.nl.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Steunfonds Cliënten SHDH bestaat uit zes leden. Drie leden worden voorgedragen door de protestantse kerken in het werkgebied van SHDH en drie leden door SHDH. De stichting kent geen betaalde medewerkers.
Per 31-12-2016 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • mevrouw J.L Leenaars, voorzitter (tevens lid raad van toezicht SHDH)
  • de heer W. Sondern, secretaris/penningmeester 
  • mevrouw C. van Drie, lid (geestelijk verzorger SHDH)
  • de heer W. van Kan, lid
  • de heer C.D. Kuijken, lid (namens Protestantse Kerk Nederland, Bloemendaal-Overveen)
  • vacant, lid (namens Diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem).
     

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen honorariorum voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

Doelstelling
De stichting heeft volgens haar statuten ten doel het verlenen, direct of indirect, individueel of collectief, van financiële en andere steun aan cliënten van Stichting SHDH te Haarlem, meer in het bijzonder ter financiering van die voorzieningen waarvan de kosten niet uit de exploitatierekening van SHDH kunnen worden bestreden.

Missie, visie en meerjarenbeleidsplan
De stichting heeft geen missie, visie en meerjarenbeleidsplan vastgesteld.
De statutaire doelstelling van de stichting is helder en concreet en heeft een beperkte reikwijdte.


Financiële verantwoording
Hier vindt u de jaarrekening over 2015.